Overige info:

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden eMsWeb Websitebouw

 

Artikel 1. Definities

1. Opdrachtgever: de wederpartij van eMsWeb Websitebouw.
2. Opdrachtnemer : eMsWeb Websitebouw te Hellevoetsluis
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door eMsWeb Websitebouw gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door eMsWeb Websitebouw verrichtte handelingen.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met eMsWeb Websitebouw, een door eMsWeb Websitebouw gestuurde offerte, het elektronisch indienen van een opdracht dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van eMsWeb Websitebouw en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen eMsWeb Websitebouw en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

1. De door eMsWeb Websitebouw gemaakte offertes zijn geldig gedurende 2 maanden, tenzij anders aangegeven.
2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en eMsWeb Websitebouw zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht eMsWeb Websitebouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat eMsWeb Websitebouw gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor eMsWeb Websitebouw van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3. Tenzij anders overeengekomen: aanbetaling van 50% op de kosten van de bouw van de website en de kosten voor hosting worden, conform de gekozen betaalperiode, na het goedkeuren en ondertekenen van de offerte in rekening gebracht. Na het gereedkomen van de website wordt de resterende 50% voor de bouw gefactureerd. Oplevering vindt altijd plaats ná volledige betaling van tenminste alle openstaande facturen. Wanneer de opdracht na 2 maanden na ondertekening van de offerte niet is vervuld omwille van nalatigheden van de klant (niet aanleveren van benodigde foto's, teksten, niet tijdig reageren op vragen van eMsWeb) behoudt eMsWeb zich het recht voor om de resterende 50% te factureren.
4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht eMsWeb Websitebouw niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van eMsWeb Websitebouw.
5. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 15 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door eMsWeb Websitebouw aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Betaling voor webhosting en verlenging van webhosting gebeurt per jaar/maand vooraf. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten gebeurt per jaar/maand vooraf, tenzij anders overeengekomen.
7. Facturering voor verlenging van webhosting en domeinnamen gebeurt (2) twee maanden voor de vervaldatum van de domeinnaam. In geval van niet betalen zal de domeinnaam niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen waarna deze gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst zal worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen van domeinnamen zijn hoge aanvullende kosten verbonden die door eMsWeb Websitebouw altijd doorberekend zullen worden aan de Opdrachtgever. Na de quarantaine periode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere top level domain’s (.be, .com etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing.
8. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
9. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25,00. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
10. De hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,-.
11. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op eMsWeb Websitebouw wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever draagt zorg, conform instructie, voor tijdige en juiste aanlevering van het materiaal.
2. eMsWeb Websitebouw mag de website van Opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.
3. Opdrachtgever is gehouden de instructies van eMsWeb Websitebouw omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.
4. Opdrachtgever is gehouden tijdig wijzigingen in contactgegevens door te geven.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. eMsWeb Websitebouw zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te streven naar een voor de Opdrachtgever goed en bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal eMsWeb Websitebouw de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. eMsWeb Websitebouw is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.
3. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van updates door eMsWeb Websitebouw zijn inbegrepen, dan zal eMsWeb Websitebouw hier minimaal één keer per kwartaal voor zorgdragen. Het gaat hier expliciet om updates. Upgrades zijn uitgesloten. Een upgrade kan plaatsvinden na onderzoek van de gevolgen door Opdrachtnemer en in overleg met Opdrachtgever. De updates hebben uitsluitend betrekking op door Opdrachtnemer uitgevoerde en geïnstalleerde onderdelen van de website. Door Opdrachtgever (later) geplaatste en/of geïnstalleerde software, modules, plugins etc. zijn expliciet uitgesloten en vallen niet onder de verantwoording van eMsWeb Websitebouw.
4. Indien opdrachtgever een abonnement afneemt waarbij het uit laten voeren van back-ups van de website door eMsWeb Websitebouw zijn inbegrepen, dan worden deze dagelijks uitgevoerd. Voor het terug laten zetten van een backup kunnen door eMsWeb Websitebouw aan opdrachtgever kosten worden doorberekend.
5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft eMsWeb Websitebouw het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan eMsWeb Websitebouw zijn verstrekt, heeft eMsWeb Websitebouw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 7. Meerwerk

1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het geldende uurtarief van eMsWeb Websitebouw gefactureerd.
2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal eMsWeb Websitebouw Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
3. Na het ondertekenen van een overeenkomst met eMsWeb Websitebouw, het elektronisch indienen van een opdracht, het mondeling doorgeven, dan wel het indienen van een opdracht per e-mail is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8. Duur en beëindiging

1. Met inachtneming van artikel 7:413 BW wordt hierbij artikel 7:408 lid 1 BW expliciet uitgesloten.
2. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben een looptijd van 1 (een) jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is (2) twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
3. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van 1 jaar, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van (1) een jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand.
4. eMsWeb Websitebouw kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met eMsWeb Websitebouw gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
5. eMsWeb Websitebouw heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens eMsWeb Websitebouw niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. eMsWeb Websitebouw zal Opdrachtgever hier van te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van eMsWeb Websitebouw kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
6. In geval van beeindiging van de hostingovereenkomst, zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt de webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.

Artikel 9. Levering en levertijd

1. Na oplevering komt het geleverde voor risico van de Opdrachtgever.
2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomene af te nemen onverlet.
3. eMsWeb Websitebouw rekent een levertijd van gemiddeld twee weken. Bij afwijkende levertijden zoals bij spoedopdrachten geldt dat de levertijd onder voorbehoud is.
4. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website.
5. Bij de oplevering ontvangt de Opdrachtgever een opleverdocument.

Artikel 10. Intellectueel eigendom

1. De door eMsWeb Websitebouw bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte licenties van templates, software en programma’s zijn eigendom van en/of blijven toekomen aan Opdrachtnemer.
2. De domeinnaam en de gemaakte website zijn en blijven eigendom van opdrachtgever. Na beëindiging van de overeenkomst met eMsWeb Websitebouw staat het opdrachtgever vrij om middels een verhuistoken en verhuizing van de bestanden, de website elders onder te brengen.
3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is eMsWeb Websitebouw te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendommen van derden te respecteren en vrijwaart eMsWeb Websitebouw van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die eMsWeb Websitebouw sluit met haar Opdrachtgevers.
5. Alle door eMsWeb Websitebouw ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door eMsWeb Websitebouw voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Behoudens opzet of grove schuld is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, bedrijfsschade en/of overige vormen van indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden, is uitgesloten.
2. De aansprakelijkheid van eMsWeb Websitebouw zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
3. De Opdrachtgever is gehouden eMsWeb Websitebouw te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van eMsWeb Websitebouw in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
4. eMsWeb Websitebouw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor eMsWeb Websitebouw kenbaar behoorde te zijn.
5. Artikel 10.3 eerste zin van deze voorwaarden dient in het licht van dit artikel te worden geïnterpreteerd.
6. Dit artikel geldt ook ten aanzien van personen als bedoeld in artikel 6.2 van deze voorwaarden.
7. eMsWeb Websitebouw is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via eMsWeb Websitebouw ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
8. eMsWeb Websitebouw maakt bij haar dienstverlening gebruik van diensten en/of producten van derden. eMsWeb Websitebouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een server beherende partij, domeinnaamregistrant of anderen waarop eMsWeb Websitebouw geen invloed kan uitoefenen.
9. eMsWeb Websitebouw is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door eMsWeb Websitebouw doorgevoerd.
10. eMsWeb Websitebouw is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.
11. eMsWeb Websitebouw is niet aansprakelijk voor onjuistheden in de advertenties van derden die de diensten van eMsWeb Websitebouw aanbieden of aanprijzen aan haar klantenbestand.
12. eMsWeb Websitebouw maakt bij de levering van haar diensten gebruik van software en diensten van derden. eMsWeb Websitebouw is niet verantwoordelijk voor het niet langer (gedeeltelijk) correct functioneren van de opgeleverde diensten aan Opdrachtgever, zoals een website, door toedoen van wijzigingen doorgevoerd door de Opdrachtgever of de eigenaar van de gebruikte derden software en/of diensten.
13. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van eMsWeb Websitebouw vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van eMsWeb Websitebouw. eMsWeb Websitebouw is uiteraard bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Opschorting en ontbinding

1. In geval van overmacht is eMsWeb Websitebouw gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en/of ten hoogste 6 maanden op te schorten, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan eMsWeb Websitebouw kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. In geval van ontbinding is artikel 8.6 van deze voorwaarden toepasselijk.

Artikel 13. Diverse bepalingen

1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen eMsWeb Websitebouw en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
3. eMsWeb Websitebouw kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website.
4. eMsWeb Websitebouw heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 14. Privacy bepalingen

1. Uw persoonsgegevens worden door eMsWeb Websitebouw gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. eMsWeb Websitebouw verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Laatste wijziging 01-03-2020